Smluvní podmínky

 

OGÓLNE ZASADY I WARUNKI

Niniejsze ogólne warunki (zwane dalej „regulaminami”) dotyczą umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego medical-technology.cz, medical-mall.cz, mediczno-hurt.pl, sanitatshaus.eu znajdującego się w interfejsie internetowym www.medical -technology.cz, www.medical-mall.cz, www.mediczno-hurt.pl, www.sanitatshaus.eu (zwane dalej „interfejsem internetowym”)

pomiędzy naszą firmą Evart sro z siedzibą pod adresem Náměstí Na Sádkách 702, 252 41 Dolní Břežany, IČ: 28962095, tel .: +420 605254609, e-mail: evart@tiscali.cz

jako sprzedawca

i

konsument jako kupujący

 

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Poprzez umowę kupna zobowiązujemy się do dostarczenia towaru wskazanego w zamówieniu, a Państwo zobowiązują się do odebrania towaru i zapłacenia nam ceny zakupu (lub samej „ceny”) wraz z kosztami związanymi z dostawą towaru oraz ewentualnymi opłatami związanymi z wybranym sposobem płatności określonym w zamówieniu. Nabywasz prawo własności do towaru płacąc pełną cenę zakupu, ale nie przed odebraniem towaru.

Postanowienia wstępne

1.1. Czy umowa kupna dotyczy tylko towarów?

Umowa kupna (lub po prostu „umowa”) oznacza tutaj każdą umowę zawartą zgodnie z niniejszymi warunkami. Może to być więc np. Umowa o świadczenie usług.

1.2. Czy umowa kupna jest umową konsumencką?

Umowa konsumencka jest umową konsumencką, jeżeli jesteś konsumentem, tj. Jesteś osobą fizyczną i kupujesz towary poza zakresem swojej działalności gospodarczej lub poza zakresem samodzielnego wykonywania swojego zawodu. W przeciwnym razie nie jest to umowa konsumencka i nie jesteś objęty ochroną konsumentów zgodnie z przepisami prawa i niniejszym regulaminem, ale podlegasz OGÓLNYM WARUNKOM HURTOWYM. W szczególności jako osoba niebędąca konsumentem nie przysługuje Ci prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.

1.3. Jakie masz szczególne prawa jako konsumenta?

Jako konsument masz przede wszystkim:

 • prawo odstąpienia od umowy zawartej za pomocą środków porozumiewania się na odległość, takich jak telefon, e-mail lub sklep internetowy (art. 5 niniejszego regulaminu) w terminie 14 dni od otrzymania towaru;
 • prawo do rękojmi za nieużywany towar z powodu wady (zastosowanie gwarancji reguluje Procedura reklamacyjna); 
 • prawo do przekazywania informacji przed zawarciem umowy (informacje zawarte są w niniejszym regulaminie lub w interfejsie internetowym);
 • prawo do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu konsumenckiego wynikającego z umowy (art.7.3 Regulaminu).

1.4. Co reguluje nasz stosunek prawny?

Nasz stosunek prawny regulują następujące dokumenty:

 • niniejsze warunki, które określają i wyjaśniają nasze wzajemne prawa i obowiązki;
 • REGULAMIN REKLAMACJI, zgodnie z którym będziemy postępować przy reklamacji towaru;
 • Warunki korzystania z INTERFEJSU INTERNETOWEGO, które regulują rejestrację w interfejsie internetowym, ochronę Twoich danych osobowych, ochronę zawartości interfejsu internetowego oraz niektóre inne relacje związane z korzystaniem z interfejsu internetowego;
 • warunki i instrukcje podane w interfejsie internetowym, w szczególności przy zawieraniu umowy;
 • zamówienie i jego przyjęcie przez nas,
 • oraz w sprawach nieuregulowanych w następujących przepisach:
  • Ustawa nr 89/2012 Dz.U., Kodeks Cywilny z późniejszymi zmianami (dalej „Kodeks Cywilny”);
  • Ustawa nr 634/1992 Sb. O ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami (tylko jeśli jesteś konsumentem).

Jeśli Twoje miejsce zamieszkania lub siedziba znajduje się poza Czechami lub jeśli nasz stosunek prawny zawiera inny element międzynarodowy, potwierdzasz, że nasz stosunek podlega prawu czeskiemu. Jeśli jesteś konsumentem, a system prawny kraju Twojego zamieszkania zapewnia wyższy poziom ochrony konsumenta niż system prawny Czech, ten wyższy poziom ochrony w stosunkach prawnych zapewnia.

1.5. Jak zgadzasz się z warunkami?

 • Wysyłając zamówienie, a także potwierdzając w interfejsie internetowym, potwierdzasz, że przeczytałeś i zgadzasz się z niniejszymi warunkami.

Treść regulaminu możemy zmienić lub uzupełnić. Twoje prawa i obowiązki są zawsze regulowane treścią warunków, na podstawie których powstały.

 

2. UMOWA ZAKUPU

2.1. Jak zawieramy umowę kupna?

Interfejs sieciowy zawiera listę towarów, w tym opis głównych właściwości poszczególnych towarów. Przy każdej pozycji podana jest cena, w tym wszystkie podatki, cła i opłaty. Prezentacja towaru ma charakter informacyjny i nie jest naszą propozycją zawarcia umowy w rozumieniu § 1732 par. 2 Kodeksu Cywilnego. Warunkiem zawarcia umowy jest wysłanie przez Państwa zamówienia oraz akceptacja tego zamówienia przez nas.

2.2. Jak złożyć zamówienie?

Zawsze możesz złożyć zamówienie za pośrednictwem interfejsu internetowego (wypełniając formularz) lub telefonicznie, e-mailem lub w inny sposób, na jaki zezwalamy, zgodnie z aktualnymi informacjami podanymi w interfejsie internetowym.

Zamówienie musi zawierać wszystkie informacje podane w formularzu, w szczególności dokładne oznaczenie zamawianego towaru (lub oznaczenie numeryczne towaru), ilość sztuk, wybrany sposób płatności i transportu oraz dane teleadresowe (dostawa i ewentualnie fakturowanie).

Przed wiążącym wysłaniem zamówienia zostaniesz poinformowany o podsumowaniu zamówienia, w tym o ostatecznej cenie (w zależności od wybranego sposobu transportu i płatności). Zalecamy sprawdzenie rodzaju i ilości towaru, adresu e-mail i adresu dostawy. W ramach podsumowania masz ostatnią możliwość zmiany wprowadzonych danych.

Wiążące zamówienie składa się poprzez naciśnięcie przycisku „Wyślij zamówienie”. Uważamy, że dane podane w wiążącym zamówieniu są prawidłowe i kompletne. O ich zmianie niezwłocznie powiadom nas telefonicznie lub e-mailem.

Poinformujemy Cię o otrzymaniu zamówienia. Informacja (potwierdzenie) o otrzymaniu zamówienia jest wysyłana automatycznie i nie jest to przyjęcie przez nas zamówienia, chyba że zostało to wyraźnie zaznaczone w potwierdzeniu.

Jeśli mamy wątpliwości co do autentyczności i powagi zamówienia, możemy skontaktować się z Tobą w celu weryfikacji. Możemy odrzucić niezweryfikowane zamówienie. Takie zamówienie jest wtedy postrzegane tak, jakby nie zostało złożone.

2.3. Kiedy więc zostaje zawarta umowa?

Umowa kupna zostaje zawarta z chwilą otrzymania od nas zamówienia. Potwierdzenie zamówienia zostanie wysłane na adres e-mail podany w zamówieniu. W przypadku braku akceptacji zamówienia umowa zostaje zawarta z chwilą zapłacenia pełnej ceny zakupu lub odebrania zamówionego towaru (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej). Przyjęcie zamówienia (akceptacja) może stanowić część informacji o otrzymaniu zamówienia zgodnie z art. 2.2 niniejszych warunków (jeśli jest to wyraźnie określone w potwierdzeniu) lub może następować po tym potwierdzeniu oddzielnie.

Informacje o poszczególnych krokach technicznych prowadzących do zawarcia umowy można zobaczyć z poziomu interfejsu internetowego.

2.4. Czy możesz anulować zamówienie, które zostało już wysłane?

Zamówienie, którego jeszcze nie zaakceptowałeś (tj. Nie otrzymałeś od nas potwierdzenia przyjęcia zamówienia zgodnie z Artykułem 2.3 niniejszych Warunków), nie może zostać anulowane ani telefonicznie, ani przez e-mail. Wszystkie otrzymane przez nas zamówienia są wiążące. Późniejsze anulowanie zamówienia jest możliwe tylko po uzgodnieniu z nami. W przypadku takiego anulowania zamówienia towaru, w odniesieniu do którego ma nastąpić odstąpienie od umowy (szczegółowo w artykule 5), jesteśmy uprawnieni do zwrotu poniesionych kosztów w wysokości co najmniej 650 CZK, które posiadamy w związku z administracją przygotowania zamówień i późniejszym anulowaniem umowy. 

2.5. Czy cena podana w interfejsie internetowym może ulec zmianie?

Ceny prezentowanych towarów oraz ceny za opakowanie, transport i dostawę obowiązują tak długo, jak długo są wyświetlane w interfejsie internetowym. Ewentualnych rabatów na ceny towarów nie można łączyć ze sobą, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w interfejsie internetowym.

W przypadku oczywistego błędu technicznego z naszej strony podczas podawania ceny towaru na interfejsie internetowym lub podczas składania zamówienia, nie jesteśmy zobowiązani do dostarczenia towaru za tę oczywiście błędną cenę, nawet jeśli wysłano zamówienie niniejsze warunki. W takim przypadku zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od umowy.

Jeśli cena towaru podana na interfejsie internetowym lub podczas procesu składania zamówienia nie jest już aktualna, niezwłocznie Cię o tym poinformujemy. Jeżeli Twoje zamówienie nie zostało jeszcze przyjęte, nie jesteśmy zobowiązani do zawarcia umowy.

Na wysłane zamówienia nie ma wpływu zmiana ceny, która nastąpiła między wysłaniem zamówienia a jego przyjęciem przez nas zgodnie z punktem 2.3 niniejszych warunków.

2.6. W jakich językach można zawrzeć umowę?

Umowa może być zawarta w języku czeskim, języku niemieckim lub języku angielskim, chyba że wyraźnie uzgodnimy inny język.

2.7. Masz możliwość uzyskania umowy w formie tekstowej?

Umowa nie jest zawierana na piśmie z podpisami umawiających się stron. Umowa składa się z niniejszych warunków, Twojego zamówienia i jego akceptacji przez nas. Całość zamówienia zostanie przesłana do Ciebie e-mailem lub na Twoje życzenie wydrukowana pocztą. Przy wysyłaniu pocztą możemy poprosić Cię o zwrot kosztów z tym związanych.

2.8. Czy umowa jest gdzieś przechowywana?

Umowę (w tym regulamin) archiwizujemy w formie elektronicznej. Umowa nie jest dostępna dla osób trzecich, ale wyślemy ją na żądanie.

2.9. Co jeśli nie rozumiesz czegoś w umowie?

Jeśli masz pytanie dotyczące warunków handlowych lub umowy, możesz skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo. Z przyjemnością udzielimy wszelkich niezbędnych informacji.

 

3. WARUNKI PŁATNOŚCI

3.1. Jakie metody płatności akceptujemy?

Cenę zakupu można uiścić w następujący sposób:

 • bezgotówkowo przed dostawą towaru przelewem na nasze konto bankowe (instrukcje zostaną Państwu przekazane w potwierdzeniu zamówienia;
 • bezgotówkowa karta płatnicza za pośrednictwem bramki płatniczej ThePay;
 • bezgotówkowo za pośrednictwem bramki płatniczej.

Wszelkie inne metody płatności są wymienione w INTERFEJSIE INTERNETOWYM. Niektóre metody płatności mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami. Opłaty te są wymienione w interfejsie internetowym. W zamówieniu zawsze będzie podana ostateczna cena, która zawiera już opłaty związane z wybraną metodą płatności.

3.2. Kiedy cena zakupu staje się wymagalna?

W przypadku płatności gotówką cena jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej przed dostawą towaru, cena jest płatna w terminie pięciu dni od otrzymania zamówienia zgodnie z pkt. 2.3. Twoje zobowiązanie do zapłaty ceny jest realizowane bezgotówkowo w momencie zaksięgowania kwoty na naszym rachunku bankowym lub rachunku bramki płatniczej.

3.3. W jakiej walucie możesz zapłacić?

Płatność za towar jest możliwa w koronach czeskich (CZK) lub euro (€) 

3.4. Kiedy możemy zażądać zaliczki lub przedpłaty?

Ze względu na warunki płatności zaliczka staje się nieistotna. Ponadto jesteśmy uprawnieni do żądania zapłaty pełnej ceny towaru przed wysłaniem lub przekazaniem (nie ma zastosowania § 2119 ust. 1 Kodeksu Cywilnego). 

 

4. WARUNKI DOSTAWY

4.1 W jaki sposób wysyłamy towar?

Sposoby dostawy towarów podane są w INTERFEJSIE INTERNETOWYM. W zamówieniu możesz wybrać konkretny sposób dostawy towaru. Jeśli nie wybierzesz żadnego sposobu TRANSPORTU, możemy to ustalić. Sprzedawca zastrzega sobie również prawo do zmiany przewoźnika, jeżeli wymaga tego charakter, rozmiar lub waga towaru.

4.2. Jakie są koszty dostawy towaru?

Koszt dostawy towaru zawsze uzależniony jest od gabarytów i charakteru towaru oraz cennika wybranego przewoźnika. Aktualne koszty dostawy towarów podane są w INTERFEJSIE INTERNETOWYM. Ostateczna cena zawsze będzie podana w zamówieniu, która zawiera już koszty wybranego środka transportu.

4.3. Kiedy dostarczymy Ci towar?

Czas dostawy towaru zawsze zależy od jego dostępności oraz od wybranego sposobu transportu i płatności. Towar znajdujący się w magazynie wysyłamy zazwyczaj w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania zamówienia (przy wysyłce za pobraniem lub odbiór osobisty) lub zaksięgowania wpłaty na naszym koncie (płatność bezgotówkowa).

Towar, którego nie ma w magazynie, wysyłamy najszybciej, jak to możliwe. Poinformujemy Cię o dokładnym terminie.

Dostarczenie towaru zgodnie z niniejszymi warunkami oznacza moment dostarczenia towaru do Państwa. Jeżeli bezzasadnie odmówisz przyjęcia towaru, fakt ten nie jest uważany za naruszenie obowiązku dostarczenia przez nas towaru ani odstąpienie od umowy przez Ciebie. W przypadku prawidłowego zawarcia umowy kupna-sprzedaży, potwierdzenia zamówienia przez sprzedającego i zapłacenia ceny kupna przez klienta (chyba, że ​​moment zawarcia umowy kupna jest inaczej określony w regulaminie), powstaje obowiązek kupującego do odbioru towaru. Brak odbioru towaru nie jest odstąpieniem od umowy.

4.4. Jak postępować przy odbiorze towaru?

Po otrzymaniu towaru sprawdź integralność opakowania towaru. W przypadku stwierdzenia braków niezwłocznie poinformuj o tym przewoźnika i nas. Jeśli odmówisz przyjęcia przesyłki z uszkodzonym opakowaniem, nie będzie to traktowane jako nieuzasadniona odmowa przyjęcia towaru. Z chwilą odebrania towaru (lub w momencie, gdy byłeś zobowiązany do odebrania towaru, ale nie uczyniłeś tego z naruszeniem umowy) odpowiedzialność za przypadkowe zniszczenie, uszkodzenie lub utratę towaru przechodzi na Ciebie.

4.5. Co się stanie, jeśli nie odbierzesz towaru?

Jeżeli z przyczyn z Twojej strony konieczne jest wielokrotne dostarczanie towaru lub w inny sposób niż uzgodniony, jesteś zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z tą dostawą. W przypadku nie odebrania towaru bez przyczyny przysługuje nam zwrot kosztów związanych z dostarczeniem towaru i jego przechowywaniem, a także innymi kosztami, które poniesiemy w związku z nieodebraniem towaru. Koszty te ustalono na stałą kwotę 250 CZK. Koszty magazynowania i dostawy mogą osiągnąć maksymalną sumę 1500 CZK za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy, do maksymalnej kwoty ceny zakupu. 

Po okresie 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia składowania z powodu nieodebrania towaru zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od umowy i nieodpłatnego zatrzymania składowanego towaru. 

 

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAKUPU

5.1. Jak możesz odstąpić od umowy?

Możesz odstąpić od umowy kupna w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru; jeżeli dostawa jest podzielona na kilka części, od daty otrzymania ostatniej dostawy. Zalecamy przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy kupna na nasz adres dostawy. Aby odstąpić od umowy, możesz skorzystać z WZORU FORMULARZA (kliknij tutaj na zapisany formularz). Potwierdzimy otrzymanie powiadomienia na podany przez Ciebie adres e-mail. Odstąpienie od umowy musi nastąpić z ważnych powodów. 

5.2. Jakie są konsekwencje odstąpienia od umowy?

Odstąpienie od umowy powoduje zerwanie umowy od początku i traktuje ją tak, jakby nie została zawarta. Jeśli wraz z towarem otrzymałeś podarunek za Twoją zgodą, umowa podarunkowa przestaje obowiązywać z chwilą odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron. Odeślij nam prezent razem ze zwróconym towarem. Kupujący wyrażają pełną i bezwarunkową zgodę, jednocześnie przyjmując do wiadomości, że nie ma prawa do otrzymania prezentu gratis, nie można go wymienić na pieniądze, podarunek może zostać zmieniony i nie można go zastąpić innym prezentem.

5.3. Kiedy nie można odstąpić od umowy?

Zgodnie z § 1837 Kodeksu Cywilnego nie jest możliwe odstąpienie od następujących umów m.in .:

 • o dostawie towarów, które zostały zmodyfikowane zgodnie z Państwa życzeniem lub dla Państwa osoby;
 • przy dostawie towarów łatwo psujących się, a także towarów, które po dostawie zostały nieodwracalnie wymieszane z innymi towarami lub opakowanie zostało uszkodzone;
 • przy dostawie towaru w zamkniętym opakowaniu, które wyjąłeś z opakowania i ze względów higienicznych nie ma możliwości jego zwrotu.

Kupujący nie może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, chociażby naruszył kontrolę, tj. "Znak jakości" oznaczony logo (rozpakował oryginalne opakowanie) dla produktów o charakterze higienicznym, gdy nie jest możliwe ich użycie przez innych kupujących ze względu na ogólne zasady higieny i zdrowia. 

5.4. Jak zwracasz nam towar?

Jesteś zobowiązany do zwrotu nam towaru w ciągu 14 dni od zawarcia umowy na nasz adres dostawy, do naszego zakładu. Nie wysyłaj towaru za pobraniem. Nie jesteśmy zobowiązani do przyjęcia towaru wysłanego za pobraniem.

Zalecamy dołączenie zwracanego towaru:

 • kopię dowodu dostawy i faktury, jeżeli dokumenty te zostały wystawione, lub inny dokument potwierdzający zakup towaru;
 • pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na naszym formularzu i wybranym sposobie zwrotu pieniędzy (przelew na konto, odbiór osobisty gotówki, przekaz pocztowy lub w inny sposób). W oświadczeniu podaj adres dostawy, telefon i e-mail.

Brak przedłożenia któregokolwiek z powyższych dokumentów nie stoi na przeszkodzie pozytywnemu rozliczeniu Pani / Pana odstąpienia od umowy zgodnie z warunkami prawnymi.

5.5. Kiedy odzyskasz pieniądze?

Wszystkie otrzymane środki zwrócimy Ci w ciągu 14 dni od zatwierdzenia odstąpienia od umowy na wskazany przez Ciebie rachunek bankowy. Należy jednak pamiętać, że nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu pieniędzy, zanim zwrócisz nam towar lub udowodnisz, że wysłałeś nam towar. Koszty związane z wysłaniem zwracanego towaru na nasz adres ponoszą Państwo, nawet jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany pocztą zwykłą.

5.6. Co jeśli zwracany towar został uszkodzony?

Wysyłając towar należy zapakować w odpowiednie opakowanie tak, aby nie został uszkodzony lub zniszczony. Jeśli okaże się, że zwrócone przez Ciebie towary są uszkodzone, zużyte, zabrudzone lub częściowo zużyte, odpowiadasz za to zmniejszenie wartości towarów.

5.7. Kiedy możemy odstąpić od umowy kupna?

Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

 • błąd techniczny wskazał oczywiście nieprawidłową cenę towaru w interfejsie internetowym (art. 2.5 niniejszego regulaminu);
 • towar z przyczyn obiektywnych (głównie dlatego, że towar nie jest już produkowany, dostawca przestał dostarczać do Czech itp.) nie jest możliwa dostawa na oryginalnych warunkach;
 • wykonanie staje się obiektywnie niemożliwe lub niezgodne z prawem.

W przypadku zaistnienia którejkolwiek z powyższych sytuacji niezwłocznie poinformujemy Państwa o naszym odstąpieniu od umowy. Wypłata jest skuteczna od momentu jej dostarczenia. Jeśli zapłaciłeś już cenę zakupu w całości lub w części, otrzymaną kwotę zwrócimy gotówką na podane przez Ciebie w tym celu konto lub z którego dokonałeś płatności.

 

6. PRAWA Z NIEWŁAŚCIWEGO WYKONANIA

Twoje prawa z tytułu nienależytego wykonania regulują odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności postanowienia § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 oraz, jeśli jesteś konsumentem, § 2158 do 2174 Kodeksu Cywilnego). Korzystając z praw wynikających z nienależytego wykonania będziemy postępować zgodnie z naszą procedurą reklamacyjną. Przed wysłaniem reklamacji zapoznaj się dokładnie z REGULAMINEM REKLAMACJI, aby reklamacja została rozpatrzona w jak najkrótszym czasie i ku Twojej satysfakcji.

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Jakie mamy prawa do wykonywania naszych działań i kto nas kontroluje?

Posiadamy uprawnienia do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Nasza działalność nie podlega żadnemu innemu zezwoleniu. Udzielanie zezwoleń na handel odbywa się w zakresie swoich kompetencji przez odpowiednie biuro ds. Zezwoleń handlowych. Czeska Inspekcja Handlowa (HTTP://WWW.COI.CZ/) sprawdza zgodność z regulacjami prawnymi dotyczącymi wymagań technicznych dotyczących towarów i bezpieczeństwa towarów. Czeska Inspekcja Handlowa sprawdza również przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony konsumentów. Praw konsumentów bronią także ich grupy interesów i inne podmioty w celu ich ochrony.

7.2. Jak rozpatrujemy reklamacje?

Wszelkie reklamacje załatwiamy za pośrednictwem poczty kontaktowej. Możesz również skontaktować się z podmiotami wymienionymi w Artykule 7.1. W stosunku do naszych klientów obowiązuje nas tylko wewnętrzny kodeks postępowania.

7.3. Jakie masz prawa w sporze konsumenckim?

Jeżeli jesteś konsumentem i jeśli na gruncie umowy powstanie między nami spór, którego nie możemy rozwiązać bezpośrednio, masz prawo skontaktować się z Czeską Inspekcją Handlową w sprawie tego sporu (adres: Czeska Inspekcja Handlowa, Centralny Inspektorat - Dział ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praga 2, interfejs WWW: WWW.COI.CZ, WWW.ADR.COI.CZ, kontakt elektroniczny: ADR@COI.CZ, telefon: +420 296 366 360) w celu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu konsumenckiego. Możesz skorzystać z tego prawa nie później niż 1 rok od dnia, w którym po raz pierwszy skorzystałeś z prawa będącego przedmiotem niniejszego sporu konsumenckiego z nami.

Możesz również skorzystać z platformy internetowej utworzonej przez Komisję Europejską pod adresem : http://ec.europa.eu/consumers/, aby złożyć skargę dotyczącą zakupionych od nas towarów lub usług oraz znaleźć podmiot ADR. odr / 

7.4. Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

Przy zawieraniu umowy stosuje się środki porozumiewania się na odległość (w szczególności Internet). Koszty poniesione przy korzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość (w szczególności koszty połączenia internetowego lub rozmów telefonicznych) ponosisz samodzielnie. Koszty te nie odbiegają od zwykłej stawki.

Zgodnie z ustawą nr 185/2001 Dz.U., Ustawa o odpadach, z późniejszymi zmianami, poinformujemy Państwa o sposobie zapewnienia zwrotu zużytych produktów, którymi ze swej natury są sprzęt elektryczny, lampy wyładowcze lub świetlówki.

O ile nie uzgodniono inaczej, wszelka korespondencja związana z umową między nami odbywa się na piśmie, pocztą elektroniczną, listem poleconym lub osobiście. Ze swojej strony dostarczymy na adres e-mail podany w zamówieniu lub na koncie użytkownika.

W przypadku, gdy którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków jest (lub stanie się) nieważne, nieskuteczne lub niemożliwe do zastosowania, zastosowanie ma postanowienie najbardziej zbliżone do postanowienia nieważnego, nieskutecznego lub niemającego zastosowania. Nieważność, nieskuteczność lub niemożność zastosowania jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. Umowa (w tym warunki handlowe) może być zmieniona lub poprawiona tylko na piśmie.

 

8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

8.1.

Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego w celu zawarcia i obsługi umowy oraz realizacji dostawy, wypełnienia ciążących na nim obowiązków prawnych lub za zgodą Kupującego w celu ulepszenia usług i oferty Sprzedawcy, w tym w celach marketingowych m.in. wysyłanie wiadomości biznesowych i personalizacja reklam lub. inny cel, na który kupujący wyraził zgodę.

8.2.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) i powiązane czeskie przepisy prawne oraz zgodnie z ZASADAMI UDOSTĘPNIANIA DANYCH OSOBOWYCH SPRZEDAWCY , w których jest określone, w jaki sposób sprzedawca postępuje z danymi osobowymi kupującego, jakie informacje o kupującym przechowuje, w jaki sposób wykorzystuje te informacje i komu może zostać przekazane dalej. Zasady postępowania z danymi osobowymi zawierają również wykaz wszystkich praw kupującego w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności prawo do informacji, sprostowania, usunięcia czy też prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie. 

8.3.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Sprzedawca oświadcza, że ​​(i) przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa; (ii) zapewnienia, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych były związane tajemnicą zawodową lub podlegały prawnemu obowiązkowi zachowania poufności; (iii) podjąć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia niezbędnego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych; oraz (iv) w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych grożącego naruszeniem praw i wolności osób fizycznych, poinformować organ nadzorczy, lub osoby, których dane dotyczą.

 

Regulamin www.medical-technology.cz ważny od 1.1.2018 

 

______________________________

MEDICAL-technology.cz

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací